Northtown Technology Park (NTP) jest instytucją publiczną założoną w 2002 r. przez miasto Wilno i Ministerstwo Gospodarki, aby wspierać przebudowę obszaru miejskiego poprzez koncentrację umiejętności i wiedzy w celu stymulowania w regionie życia gospodarczego, społecznego i przyjaznego dla środowiska. NTP, jako część litewskiej infrastruktury innowacyjnej, ma bezpośredni związek z innowacjami korporacyjnymi. NTP nie tylko świadczy usługi wsparcia innowacji, ale także przyczynia się do promowania innowacji i rozwoju w regionach. NTP współpracuje z innowacyjnymi, rentownymi przedsiębiorstwami i sektorem publicznym. Wdrażając politykę innowacyjną na Litwie, NTP przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w obszarach gospodarczych, społecznych i środowiskowych kraju. NTP stymuluje innowacyjność firm, umożliwiając konsultacje w zakresie prawa, finansów, zarządzania, sprzedaży, marketingu i innych zagadnień przydatnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kluby biznesowe, spotkania i seminaria “Northtown” są stale organizowane dla społeczności biznesowej. W ciągu 10 lat NTP przeszkoliło ponad 200 młodych ludzi, inkubowało ponad 50 start-upów technologicznych i zapewniło pomieszczenia dla ponad 100 MŚP i organizacji non-profit, zrealizowało ponad 20 projektów w różnych dziedzinach. W ciągu ostatnich lat NTP rozszerzył kontakty na arenie międzynarodowej, mając na celu przyczynienie się do międzynarodowych karier start-upów i pomoc mniej uprzywilejowanym środowiskom. NTP okresowo inicjuje różne projekty krajowe i międzynarodowe, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju przedsiębiorczości na poziomie krajowym i regionalnym, przyspieszając poprawę otoczenia biznesowego.

Spółdzielnia Socjalna Laboratorium Kultury to tygiel twórczej siły i woli, który pojawił się w Peczu na Węgrzech i w jego regionie od 2006 roku. Laboratorium jest jak wirtualny zamek niezależnych kreacji kulturowych, kapitału kontaktowego i inicjatyw społecznych. Jest to otwarta grupa stowarzyszeń obywatelskich i osób poszukujących społeczności, która współpracuje w formie spółdzielni socjalnej, z coraz większą liczbą członków. Misja to: w naszym otwartym, kreatywnym zespole dążymy do stworzenia ducha wspólnoty poprzez zachęcanie do indywidualnej autoekspresji. Naszą misją jest znalezienie unikalnych sposobów na poprawę przemysłu kreatywnego i rozwoju miejskiego w oparciu o aspekty zrównoważonego rozwoju. Nasza organizacja zajmuje się zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych w duchu równych szans. Wierzymy w spójność sztuki i społeczeństwa. Tworzymy solidne podstawy do tego wszystkiego, tworząc unikalne produkty, uczestnicząc w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, a także tworząc kulturowe przestrzenie wspólnoty i zarządzając ich ekologiczną, wydajną i zrównoważoną działalnością. Działania Laboratorium obejmują: organizowanie warsztatów z zakresu kultury, sztuki i rozwoju społeczeństwa; szkolenie bezrobotnych i niepełnosprawnych osób poszukujących pracy; organizowanie programów – artystycznych, kulturalnych i środowiskowych; prowadzenie warsztatu medialnego; zrównoważone i ekologiczne planowanie, tworzenie i zarządzanie współpracującymi obszarami i przestrzeniami społecznymi.

Organizacja jest podmiotem pozarządowym, który ma dziś wielu członków, ale stara się rekrutować więcej osób, które wspierałyby sprawę. Wszyscy założyciele organizacji mają rozległe doświadczenie w podobnych dziedzinach, wiążą się ze zrównoważonym rozwojem (zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami, przemysł spożywczy, projekty społeczne), wszyscy mają także umiejętności w obszarze zarządzania projektami. Organizacja jest stosunkowo nowa i dopiero rozpoczyna działalność. Główny nacisk jest położony na zrównoważony rozwój: wymianę doświadczeń i wiedzy zgromadzonej w Norwegii, a także wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Norwegia jest krajem bardzo zaawansowanym pod względem rozwiązań i technologii środowiskowych . Zrównoważony rozwój był i jest priorytetem zarówno na poziomie rządowym, jak i prywatnym. Nasza organizacja chciałaby przekazywać informacje i wiedzę w tym sektorze i rozpowszechniać je w innych krajach i na innych kontynentach, dzielić się nimi z innymi organizacjami i firmami.  

HOMMES ET SAVOIRS

Hommes & Savoirs to instytucja szkoleniowa utworzona w 1989 r. w ramach stowarzyszenia statusowego, która ewoluowała w 2000 r. w kierunku spółki akcjonariatu pracowniczego. Pracując przede wszystkim nad przekwalifikowaniem osób poszukujących pracy, rozwinęliśmy wiedzę specjalistyczną w dziedzinie administracji, handlu, turystyki i pomocy personalnej. Poprzez centralne podejście w obszarze zatrudnienia, Hommes & Savoirs współpracuje z wieloma zewnętrznymi partnerami, co pozwala na regionalny zasięg działania. Dwunastu trenerów tworzy stały zespół. Wszyscy współpracownicy mają umiejętności, wiedzę biznesową i kwalifikacje trenera. Zespół ten działa w różnych obszarach, tworząc grupy projektowe, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na pożądane umiejętności i miejsca pracy w sektorze handlu, turystyki, pomocy dla osób starszych, usług korporacyjnych. Hommes & Savoirs współpracuje z osobami długotrwale poszukującymi pracy w ramach programów pilotowanych przez państwo od 1989 r. i przez region od 2004 r., a także pomaga określonym grupom, takim jak niepełnosprawni pracownicy lub osoby będące pod kontrolą wymiaru sprawiedliwości, zarządza równolegle działaniami na rzecz rozwoju umiejętności pracowników. Od 2010 roku Hommes & Savoirs ma doświadczenie w planowaniu środowiskowym, szkoleniach eko-edukacyjnych, zarządzaniu zasobami energetycznymi, ekologicznej kulturze biurowej i szkoleniach środowiskowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach został powołany w 2000 roku jako jednostka organizacyjna samorządu województwa śląskiego. Do zakresu obowiązków WUP należy opracowywanie polityki rynku pracy, jak również inicjowanie i wspieranie działań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie śląskim. Główną misją Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest promowanie zatrudnienia, zmniejszanie skutków bezrobocia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, poprawy jakości pracy oraz wsparcia włączenia społecznego. Zadania i cele WUP obejmują m.in. organizowanie zagranicznego pośrednictwa pracy, świadczenie usług poradnictwa i informacji zawodowej, promowanie przedsiębiorczości, pozyskiwanie funduszy i realizację projektów w ramach programów Unii Europejskiej, przygotowanie regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, podział środków z Funduszu Pracy, wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim, jak i przeprowadzanie różnego rodzaju analiz dotyczących regionalnego rynku pracy. WUP w Katowicach współpracuje na terenie województwa śląskiego z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, poprzez np. prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i uczenia się przez całe życie, promowanie idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży. Urząd ma szerokie doświadczenie w realizacji różnych projektów w ramach programów europejskich.

Praxis GmbH działa w regionie Marburg od 1989 roku i oferuje szkolenia, miejsca pracy i wsparcie osobom długotrwale bezrobotnym. Personel składa się z 60 instruktorów i pedagogów, którzy pracują w około 30 różnych projektach z około 1000 uczestników rocznie. Praxis GmbH jest członkiem sieci stowarzyszenia na rzecz organizacji non-profit w dziedzinie kwalifikacji i zatrudnienia z około 50 członkami, w większości prowadzącymi magazyny, przedsiębiorstwa recyklingowe lub inne projekty związane z ochroną środowiska. Od momentu powstania fundacji, oferujemy wiele różnych ofert dotyczących kwalifikacji i coachingu, głównie dla osób bezrobotnych, tym samym dając im większe szanse na integrację na rynku pracy. Praxis GmbH nieprzerwanie współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami non profit w zakresie rozwoju miejsc pracy i szkoleń dla osób bezrobotnych z niskimi umiejętnościami formalnymi. W tym procesie zrealizujemy pomysły z niniejszego projektu. Praxis GmbH jest również członkiem europejskiej sieci Réseau Européen pour I’INsertion Sociale et Professionnelle des Personnes Défavorisées (REIN), która posiada swoich członków w większości krajów europejskich i będzie wykorzystywać kontakty do rozpowszechniania w Europie. Czyste środowisko, zapobieganie powstawaniu odpadów, ochrona środowiska i nienaruszone obiekty rekreacyjne to cele realizowane w ramach działań organizacji. W imieniu miasta Marburg i innych gmin, departament przeprowadził kontrole i konsultacje dotyczące segregacji odpadów od 2003 r. Ogólnie rzecz biorąc, Praxis GmbH ma wystarczające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących ochrony środowiska, a tym samym nie tylko zapewniających zatrudnienie, ale również podnoszących świadomość w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i promocji ekologicznego stylu życia.