Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie innowacyjnego systemu szkoleniowego, narzędzi metodycznych oraz systemu certyfikacji, przeznaczonych dla interesariuszy sektora edukacji osób dorosłych, którzy starają się zwiększyć szanse na rynku pracy poprzez kontynuowanie kariery zawodowej w obszarze promowania zachowań dotyczących oszczędzania zasobów i energii wraz z koncepcją zielonego wzrostu w środowisku biurowym. Zostanie to osiągnięte poprzez wymianę pomysłów, know-how, doświadczeń i dobrych praktyk.

Około 75% Europejczyków żyje i pracuje w miastach. Większość wyzwań dotyczących ochrony środowiska pochodzi obecnie ze środowiska miejskiego, gdzie większość organizacji, niezależnie od sektora i rozmiaru, ma swoją siedzibę. Oszacowano -w ramach niezależnych badań – że koszt zmarnowanych zasobów przez typowe biuro może wynosić nawet 4% obrotu. Co więcej, szacuje się, że 40% surowców i zasobów na całym świecie jest zużywanych przez biura. Z tego względu, metody edukacyjne i efektywne techniki na rzecz biznesu, szkoleniowców, słuchaczy stosowane w celu zwalczania nadmiaru konsumpcji w codziennym życiu biznesowym pozostają spójne z priorytetami europejskiej Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (Europa 2020). Chodzi o przejście w kierunku bazującej na wiedzy gospodarki niskoemisyjnej i silny nacisk na tworzenie miejsc pracy w dziedzinie edukacji i zatrudnienie. Strategia UE na rzecz zrównoważonego rozwoju kładzie nacisk na niskoemisyjną, opartą na wiedzy i zasobooszczędną gospodarkę.

Nasza analiza potrzeb opiera się na jednoznacznych wskaźnikach, sugerujących, że profil pracy eko-konsultanta biurowego wykazuje duży potencjał, ponieważ w sposób naturalny ewoluuje z obecnych społecznych, środowiskowych i ekonomicznych potrzeb nowoczesnego miejsca pracy. Istnieje kilka czynników wpływających na przyszłą zawartość powiązanych usług, w konsekwencji zmieniających zawartość profili i kompetencji zawodowych wielu kluczowych czynników.

Potrzebna jest wzmocniona ponadnarodowa współpraca między potencjalnymi zainteresowanymi stronami: partnerami projektu, publicznymi i prywatnymi podmiotami szkoleniowymi, publicznymi służbami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz stowarzyszeniami zrzeszającymi wielu członków, aby usprawnić różnice między krajami i zapewnić jednolity system szkoleń. Poza organizacjami, głównymi grupami docelowymi na poziomie indywidualnym będą: edukatorzy /trenerzy/ coachowie aktywni w obszarze edukacji dorosłych, koordynatorzy, kierownicy projektów, praktycy, doradcy, decydenci. Prywatni uczący się: dorośli posiadający co najmniej średnie wykształcenie, którzy nie posiadają wystarczających umiejętności na rynku pracy/pracujący w upadających sektorach; pracownicy administracyjni, którzy są bezrobotni, zatrudnieni poniżej swoich kwalifikacji, lub potrzebujący podnoszenia swoich kompetencji.

Oczekiwane rezultaty będą dotyczyły innowacyjnego systemu szkolenia w zakresie zwalczania bezrobocia poprzez wprowadzenie nowego profilu zawodowego eko-konsultanta biurowego wraz z odpowiednią metodologią szkolenia i programem nauczania opartym na ECTS (Europejski system transferu i akumulacji punktów).