Šiaurės miestelio technologijų parkas (ŠMTP)“, tai viešoji įstaiga, kurią 2002 m. Įsteigė Vilniaus miesto savivaldybė ir Ūkio ministerija, kad remtų miesto zonos pertvarkymą, sutelkdama čia įgūdžius ir žinias bei skatindama ekonominį, socialinį ir aplinkai nekenksmingą gyvenimą. ŠMTP kaip Lietuvos inovacijų infrastruktūros dalis yra tiesiogiai susijusi su įmonių inovacijomis. ŠMTP ne tik teikia inovacijų palaikymo paslaugas, bet ir prisideda prie inovacijų diegimo skatinimo ir plėtros regionuose. ŠMTP bendradarbiauja su novatoriškomis, perspektyviomis įmonėmis ir viešuoju sektoriumi. Įgyvendinant inovacijų politiką Lietuvoje, ŠMTP padeda siekti darnios plėtros tikslų šalies ekonominėje, socialinėje ir aplinkosaugos srityse. ŠMTP skatina įmonių inovacinę veiklą suteikiant galimybę konsultuotis dėl teisinių, finansinių, valdymo, pardavimo, rinkodaros ir kitų klausimų, aktualių smulkiajam ir vidutiniam verslui. Verslo bendruomenei yra nuolat organizuojami „Šiaurės miestelio“ verslo klubai, susitikimai ir seminarai. Per 10 metų ŠMTP apmokė daugiau nei 200 jaunuolių, tapo verslo inkubatoriumi daugiau nei 50-čiai naujų technologijų įmonių ir suteikė patalpas daugiau nei 100 MVĮ ir ne pelno siekiančių organizacijų, įgyvendino daugiau nei 20 skirtingų projektų įvairiose srityse. Pastaraisiais metais ŠMTP išplėtė tarptautinių ryšių tinklą siekiant prisidėti prie tarptautinio karjerų steigimo ir padėti tiems, kieno socialinė aplinka yra mažiau palanki. ŠMTP periodiškai inicijuoja įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus, taip prisidedant prie verslumo plėtros nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, spartinant verslo aplinkos gerinimą.

Cultural Labor Social Cooperative Kulturális LABOR Szociális Szövetkezet / Kultūros laboratorijos socialinis kooperatyvas, tai erdvė, kur susijungia kūrybinės galios ir valia, veikianti Pecoje, Vengrijoje ir aplink esančiame regione nuo 2006 m. Ši organizacija egzistuoja kaip virtuali nepriklausomų kultūrinių kūrinių pilis, kontaktinis kapitalas ir bendruomenės iniciatyva. Tai atvira civilinių asociacijų ir privačių asmenų, siekiančių bendruomeniškumo, grupė, kuri bendradarbiauja kaip socialinis kooperatyvas su vis didėjančiu narių skaičiumi. Mūsų misija: atviroje kūrybinėje komandoje siekiame sukurti bendruomenės dvasią skatindami individualią saviraišką. Mūsų misija yra rasti unikalių kūrybinės pramonės ir miestų plėtros būdų, pagrįstų tvarios plėtros principais. Mūsų organizacija sprendžia negalią turinčių asmenų užimtumą ir reabilitaciją grindžiamą lygių galimybių principu. Mes tikime meno ir visuomenės sanglauda. Mes kuriame tvirtą pagrindą šiems tikslams įgyvendinti kurdami unikalius produktus, dalyvaudami socialiniuose ir kultūriniuose renginiuose, taip pat kurdami kultūrines erdves bendruomenėje ir koordinuodami ekologišką, veiksmingą ir tvarią veiklą. Mūsų veikla apima: seminarų organizavimą kultūros, meno ir visuomenės vystymosi temomis; bedarbių ir neįgaliųjų, ieškančių darbo, mokymas; meno, kultūros ir aplinkosaugos programų organizavimas; žiniasklaidos dirbtuvių koordinavimas; tvarus ir ekologiškas planavimas, bendradarbiavimo sričių ir bendruomeninių erdvių kūrimas ir valdymas.

NBC – Nordic Business Council Ši organizacija – tai nevyriausybinė organizacija, kuri šiandien turi keletą narių, bet siekia įtraukti dar daugiau žmonių, kurie siektų bendro tikslo. Visi organizacijos steigėjai turi daug patirties panašiose srityse, kurios visos yra susijusios su tvarumu (darnus vystymasis, atliekų tvarkymas, maisto pramonė, socialiniai projektai), visi jie taip pat turi projektų koordinavimo įgūdžių. Organizacija yra gana jauna ir tik pradeda savo veiklą. Pagrindinis dėmesys skiriamas tvariai plėtrai: keitimasis informacija ir sukaupta patirtimi Norvegijoje bei su aplinkosauga susijusių sprendimų vykdymas. Kalbant apie klausimus, sprendimus ir technologijas, susijusius su aplinkosauga, Norvegija yra labai pažengusi šalis. Tvari plėtra buvo ir yra prioritetas tiek vyriausybės lygmenyje, tiek privačiame sektoriuje. Mūsų organizacija norėtų perduoti informaciją ir žinias, susijusias su šio sektoriaus veikla, platinti tai kitoms šalims ir žemynams, dalintis tuo su kitomis organizacijomis ir įmonėmis.

HOMMES ET SAVOIRS

“Hommes & Savoirs”  – tai mokymo įstaiga, įsteigta 1989 m. kaip asociacija, kuri 2000 m. tapo darbuotojų akcininkų bendrove. Pirmiausia dirbdami darbo ieškančių asmenų perkvalifikavimo labui, mes sukaupėme daug darbo patirties administraciniame, komerciniame sektoriuose, turizmo ir pagalbos asmeniui srityse. “Hommes & Savoirs” dirba su daugeliu įvairių partnerių, tai leidžia mums vystyti plačią veiklos sritį. Dvylika trenerių sudaro mūsų nuolat dirbančią komandą. Visi organizacijos darbuotojai yra kvalifikuoti dvejose srityse, turi su verslu susijusios patirties ir trenerio kvalifikaciją. Šios komandos darbo laukas yra itin platus ir vyksta formuojant projektų grupes, kurios atitiktų esamus profesinio sektoriaus poreikius, susijusius su įsidarbinimu prekybos, turizmo, pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms, paslaugų įmonėms srityje. “Hommes & Savoirs” dirba su ilgalaikio darbo ieškančiais asmenimis pagal valstybes pilotuojamas programas nuo 1989 m. ir pagal regiono valdžios steigiamas programas nuo 2004 m., taip pat padeda konkrečioms gyventojų grupėms, pvz., negalią turintiems darbuotojams ar asmenims, teistumą turintiems piliečiams, ir atlieka veiksmus, nukreiptus į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Nuo 2010 m. “Hommes & Savoirs” turi aplinkosaugos veiksmų planavimo, ekologinio švietimo, energijos srautų valdymo, energijos ir išteklių valdymo, ekologiškai atsakingos elgsenos biure propagavimo ir aplinkosaugos mokymo patirties.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

2000 m. įkurtas vaivadijos darbo biuras Katovicuose yra Silezijos vaivadijos vietos valdžios organų padalinys. Jo veikla yra susijusi su siekiu vystyti darbo rinkos politiką, taip pat inicijuoti ir remti veiklą, skatinančią Silezijos vaivadijos darbo rinkos plėtrą. Pagrindinė vaivadijos darbo biuro užduotis yra skatinti užimtumą, mažinti nedarbo poveikį ir didinti įsidarbinimo mąstą, siekiant aukšto lygio užimtumo, žmogiškųjų išteklių plėtros, aukštos darbo kokybės ir socialinės įtraukties. Vaivadijos darbo biuro tikslai ir uždaviniai, be kita ko, apima užimtumo organizavimą užsienyje, profesinio orientavimo ir profesinės informacijos teikimą, verslumo skatinimą, lėšų gavimą ir projektų vykdymą pagal Europos Sąjungos programas, regioninio įsidarbinimo plano kūrimą, darbo fondo lėšų skirstymą, Europos socialinio fondo veiklos įgyvendinimą Silezijos vaivadijoje, taip pat įvairių regioninės darbo rinkos tyrimų atlikimą. Vaivadijos darbo biuras Katovicuose Silezijos vaivadijoje bendradarbiauja su vietinėmis darbo biržomis organizuojant mokymus, praktinius užsiėmimus,  pavyzdžiui, vykdant socialinį dialogą užimtumo politikos ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi klausimais, mokymosi visą gyvenimą idėjos propagavimas ir gerosios praktikos skleidimas mokymų organizavimo, suaugusiųjų švietimo ir gebėjimų tobulinimo srityse. Tarnyba turi didelę patirtį įgyvendinant įvairius projektus pagal Europos programas.

Praxis GmbH veikia Marburgo regione nuo 1989 m. ir teikia mokymus, darbo vietas ir paramą ilgalaikiams bedarbiams. Personalo gretose yra 60 dėstytojų ir pedagogų, dirbančių maždaug 30 skirtingų projektų, kuriuose per metus sudalyvauja apie 1000 žmonių. Praxis GmbH yra nevyriausybinių organizacijų, dirbančių kvalifikacijos kėlimo ir užimtumo srityje, asociacijų tinklas, kurio narių skaičius siekia maždaug 50, dauguma jų eksploatuoja panaudotus sandėlius, perdirbimo įmones ar kitus aplinkosaugos projektus. Nuo pat įkūrimo mes teikiame daugybę skirtingų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo pasiūlymų, daugiausia skirtų bedarbiams, taigi suteikiame jiems geresnes galimybes integruotis į darbo rinką. Praxis GmbH nuolat bendradarbiauja su pelno siekiančiomis ir pelno nesiekiančiomis organizacijomis kuriant darbo vietas ir mokymus bedarbiams, neturintiems formaliųjų įgūdžių. Praxis GmbH taip pat yra Europos tinklo “Réseau Européen pour I’INsertion Sociale et Professionnelle des Personnes Défavorisées” (REIN) narys, tai suteikia galimybę vykdyti projekto skaidą europiniu lygmeniu turint daugelio Europos šalių atstovų kontaktus. Švari aplinka, taršos prevencija, aplinkos apsauga ir laisvalaikio zonų apsauga, tai tikslai, kurie yra įgyvendinami per šios organizacijos veiklą. Marburgo miesto ir kitų savivaldybių vardu mūsų departamentas nuo 2003 m. vykdo patikrinimus ir konsultacijas atliekų tvarkymo klausimais. Apibendrinant, Praxis GmbH turi pakankamai patirties rengiant mokymus aplinkos apsaugos klausimais, taigi ne tik užtikrina užimtumą, bet taip pat didina sąmoningumą, vykdo taršos prevenciją ir skatina ekologišką gyvenimo būdą.