Projekto tikslas – keičiantis idėjomis, praktine patirtimi ir gerąja praktika, tarptautiniu lygmeniu plėtoti ir išbandyti novatorišką mokymo būdą, metodines priemones ir sertifikavimo sistemą, skirtas tiems, kas yra suinteresuoti dirbti suaugusiųjų švietimo sektoriuje ir siekia pagerinti darbo rinkos perspektyvas vykdant/dėstant į išteklių ir energijos taupymą orientuotos elgsenos propagavimą bei “Ekologiško augimo” koncepcijas biuro aplinkoje.

Maždaug 75% europiečių gyvena ir dirba miestuose. Dauguma su aplinkosauga susijusių iššūkių šiuo metu kyla iš miesto aplinkos, kur dauguma organizacijų, nepriklausomai nuo dydžio ir veiklos srities, turi biurą ar administracinį padalinį. Remiantis nepriklausomais tyrimais, įprasto biuro išlaidos dėl netinkamai panaudojamų išteklių gali siekti net 4% apyvartos. Be to, apskaičiuota, kad 40% žaliavų ir išteklių visame pasaulyje sunaudoja būtent biurai. Todėl, ugdymo metodai ir efektyvios strategijos verslui, pedagogams ir įvairių lygių besimokantiesiems, nukreipti į kovą su pertekliniu vartojimu kasdieniame biuro gyvenime, yra suderinami su strategijos “Europa 2020” prioritetais, atspindinčiais siekį pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, ypač pabrėžiant naujų darbo vietų kūrimą švietimo ir užimtumo srityje, bei ES Darnaus Vystymosi Strategija, kurioje akcentuojama, kad ekonomika turi būti paremta žiniomis ir tausaus išteklių vartojimo principu bei susijusi su mažu anglies dvideginio išmetimu.

Mūsų poreikių analizė yra grindžiama aiškiais rodikliais, kurie nurodo, kad “Biuro Eco Konsultanto” profesinės pozicijos sukūrimas pasižymi dideliu potencialu, nes jis natūraliai vystosi iš socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių poreikių, kylančių šiuolaikinėje darbo vietoje, ir egzistuoja keletas veiksnių, turinčių įtakos būsimam susijusių paslaugų turiniui, todėl keičiasi daugelio pagrindinių profesijų veiklos turinys ir reikalingos darbinės kompetencijos.

Norint racionalizuoti nacionalinius skirtumus ir sukurti vieningą mokymo sistemą, reikalingas didesnis tarpvalstybinis bendradarbiavimas įtraukiant potencialiai suinteresuotas puses: projekto partnerius, valstybinius ir privačius suaugusiųjų švietimo ir mokymo paslaugų teikėjus, valstybines užimtumo tarnybos, NVO, profesinio mokymo centrus ir daugiašales asociacijas. Be įvairių organizacijų, pagrindinės tikslinės grupės individualiame lygmenyje yra šios: suaugusiųjų švietimo veiklą vykdantys pedagogai/ treneriai/ instruktoriai, veiklų koordinatoriai, projektų vadovai, praktine veikla užsiimantys asmenys, patarėjai, sprendimų priėmėjai. Taip pat privačiai besimokantieji: suaugusieji, turintys bent jau vidurinį išsilavinimą, kurie neturi pakankamai įgūdžių įsitvirtinti darbo rinkoje arba dirba nykstančiuose darbo sektoriuose, nedirbantys aptarnavimo srities ir administraciniai darbuotojai, nepakankamai dirbantys ar siekiantys tobulinti savo kompetencijas. Tikėtini rezultatai apims naujovišką mokymo sistemą kovai su nedarbu, sukuriant naują profesinį profilį “Biuro ECO konsultantas” kartu su atitinkama mokymo metodika ir ECTS (Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema) pagrįsta mokymo programa.